DM Culture


Το Υφυπουργείο Πολιτισμού επιθυμεί να τονίσει ότι το Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ αποτελεί μετεξέλιξη της διοργάνωσης «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», που στόχο είχε να προσφέρει στο κυπριακό κοινό πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Η διοργάνωση αυτή θεσμοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως «Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ» το 1992, με φορέα διοργάνωσης τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, φιλοξενώντας στο πρόγραμμά της τόσο κυπριακές όσο και διεθνείς παραγωγές μεγάλης εμβέλειας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα καταρτιζόταν από Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας προέδρευε ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, ενώ η οικονομική διαχείριση του φεστιβάλ ανατίθετο σε ανάδοχο οικονομικό φορέα ιδιωτικού δικαίου κατόπιν διαγωνισμού.  

Τον Δεκέμβριο του 2022, το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανακοινώνει τη μετατροπή του θεσμού σε Χορηγικό Πρόγραμμα Φεστιβάλ Τεχνών ΚΥΠΡΙΑ, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στη χορηγική πολιτική του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση ανεξάρτητων φεστιβάλ. Σκοπός του νέου προγράμματος, το οποίο αποφασίσθηκε να λειτουργήσει πιλοτικά για τα έτη 2023 και 2024, ήταν ο εκσυγχρονισμός της φεστιβαλικής σκηνής της Κύπρου μέσω στήριξης υφιστάμενων και καινούργιων φεστιβάλ τεχνών. Το πρόγραμμα έχει τύχει θερμής υποδοχής από πολιτιστικούς φορείς, τον κόσμο των τεχνών, αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Μια πλήρης και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, ωστόσο, του προγράμματος και του βαθμού επίτευξης των στόχων του θα διενεργηθεί τώρα που ολοκληρώθηκαν τα δυο πιλοτικά έτη λειτουργίας του με σαφή ευελιξία για τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις, λόγω της πιλοτικής φύσης του. Πρώτες επαφές με φορείς και οργανωμένα σύνολα, υπό μορφή διερεύνησης, έχουν ήδη γίνει και προγραμματίζονται στοχευμένες συναντήσεις και διαβούλευση πριν προχωρήσει το Υφυπουργείο σε αλλαγές των όρων του προγράμματος ή/και των ίδιων των στόχων του.  Ως εκ τούτου, η επανεξέταση του θεσμού θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν ριζικό ανασχεδιασμό του οράματος, των στόχων, των δομών και των δράσεών του, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες πολιτισμικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις στον πολιτισμό και την πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη.

Το Υφυπουργείο επιθυμεί να τονίσει επιπλέον ότι τα ΚΥΠΡΙΑ αποτελούν ένα από τα πολλά χορηγικά εργαλεία του για στήριξη της μουσικής στην Κύπρο, χωρίς όμως να αποτελεί η μουσική αποκλειστικό στόχο των ΚΥΠΡΙΩΝ. Δυνατότητες σημαντικής στήριξης της κλασικής μουσικής, και οποιουδήποτε άλλου είδους μουσικής, προκύπτουν και μέσω άλλων χορηγικών προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα Πολιτισμός, Υποκατηγορία Μουσική.  Η στήριξη του Υφυπουργείου προς όλα τα είδη μουσικής είναι αδιαμφισβήτητη με την κλασική μουσική να λαμβάνει μεγάλο μερίδιο, εξαιτίας της θεσμοθετημένης και πολύ σημαντικής στήριξης του Υφυπουργείου με ποσό πέραν των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ ετησίως προς τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου. 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όπως με όλα τα χορηγικά προγράμματα έτσι και με τα ΚΥΠΡΙΑ, ο σκοπός, οι ειδικοί στόχοι, αλλά και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται στα έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και αποτελούν τους όρους εντολής προς την Ειδική Επιτροπή που διενεργεί την αξιολόγηση.

Η Ειδική Επιτροπή για τα ΚΥΠΡΙΑ αξιολόγησε τις προτάσεις, σύμφωνα με τους στόχους και τα κριτήρια του Προγράμματος, και υπέβαλε αιτιολογημένες εισηγήσεις για την επιλεξιμότητα των προτάσεων, την έγκριση ή την απόρριψή τους, καθώς και για το ύψος της επιχορήγησης, που θα παραχωρηθεί στις επιλεγμένες προτάσεις, προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, η οποία επικυρώνει το πρακτικό της Επιτροπής, που στη συνέχεια υποβάλλεται στη Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου.
Τέλος, το Υφυπουργείο επιθυμεί να ευχαριστήσει την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τις πηρεσίες της κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής φάσης του Χορηγικού Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών ΚΥΠΡΙΑ. Η αξιολόγηση ήταν επίπονη και χρονοβόρα και η Επιτροπή εργάστηκε με υπευθυνότητα και αμεροληψία.